TUYỂN DỤNG

Tiêu đề

Tuyển dụng Phó Phòng Marketing - Khu vực Miền Nam

*Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp hoạch định chiến lược marketing theo định hướng của Ban lãnh đạo - Phối hợp quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng Marketing, phân công công việc và kiểm soát hiệu quả đối với nhân viên ...


Tuyển dụng Trợ Lý Tổng Giám Đốc

* Mô tả chi tiết công việc - Tổng hợp số liệu báo cáo từ các phòng/ban theo yêu cầu của TGĐ - Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cho các cuộc họp cho TGĐ - Tham mưu, hỗ trợ TGĐ giải quyết các vấn đề phát sinh từ các bộ phận - Tham gia công tác ngoại ...